การขอวีซ่านักเรียน Singapore
 
เอกสารประกอบการขอวีซ่านักเรียน (Student Pass) ประเทศสิงคโปร์

นักเรียนจะต้องส่งเอกสารประกอบการขอวีซ่านักเรียน (Student Pass) ไปยังประเทศสิงคโปร์ โดยปรกติทางสถาบันการศึกษาจะเป็นผู้ประสานงานดำเนินการขอวีซ่าให้กับนักเรียน โดยเอกสารประกอบการขอวีซ่านักเรียน (Student Pass) มีดังนี้ ;

 1. สำเนาหนังสือเดินทางที่ได้รับการรับรองสำเนาอย่างถูกต้อง
 2. รูปถ่าย (passport size) จำนวน 2 รูป
 3. สูติบัตรของนักเรียน (แปลเป็นภาษาอังกฤษ ได้รับการเซ็นต์รับรองการแปลถูกต้อง)
 4. ใบเปลี่ยนชื่อ ถ้าได้มีการเปลี่ยนชื่อ (แปลเป็นภาษาอังกฤษ ได้รับการเซ็นต์รับรองการแปลถูกต้อง)
 5. สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียนและผู้ปกครอง (บิดาและมารดา)
  (แปลเป็นภาษาอังกฤษได้รับการเซ็นต์รับรองการแปลถูกต้อง)
 6. ใบสำคัญทะเบียนสมรส หรือใบหย่า หรือใบรับรองบุตรของบิดา มารดา (สำหรับนักเรียนที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปี) (แปลเป็นภาษาอังกฤษได้รับการเซ็นต์รับรองการแปลถูกต้อง)
 7. หลักฐานการศึกษาระดับสูงสุด พร้อม Transcript (แปลเป็นภาษาอังกฤษ ได้รับการเซ็นต์รับรองการแปลถูกต้อง)
 8. ฟอร์มขอวีซ่า พร้อมลายเซ็นต์ของนักเรียน สามารถ download ได้จาก www.ica.gov.sg

หมายเหตุ :

 1. การขอวีซ่านักเรียนปรกติจะใช้เวลา 6-8 สัปดาห์
 2. ปรกติคนที่ถือพาสปอร์ตไทยสามารถเดินทางเข้าสิงคโปร์ได้โดยไม่ต้องทำวีซ่า และอยู่ได้คราวละ 14 วัน
 3. ท่านสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ : www.ica.gov.sg

สถานฑูตสิงคโปร์ประจำประเทศไทย :
183 อาคารรัตนาการ
ถนนสาทร (ใต้) เขตยานนาวา
กรุงเทพฯ 10120

โทรศัพท์ : (02) 286-2111, (02) 286-1434
แฟกซ์ : (02) 287-2578

 

 
Penprapa Advisory Study Abroad
29/19-21 Piboonsongkram Rd., Suanyai,
Muang, Nontaburi Thailand 11000
Tel : 66 2 966 6508, 66 2 966 6990
Fax : 66 2 966 6990
Email Address :
pasa@pasa.co.th
PASA ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ
29/19-21 ถนนพิบูลสงคราม ตำบลสวนใหญ่
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร : 66 2 966 6508, 66 2 966 6990
แฟกซ์ : 66 2 966 6990
อีเมล์ : pasa@pasa.co.th
Copyrights © 2016 Penprapa Advisory Study Abroad. All Rights Reserved.