TOEFL
 Test of English as a Foreign Language (TOEFL - iBT)
TOEFL คืออะไร
        TOEFL (Test of English as a Foreign Language (คือแบบทดสอบความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ สำหรับผู้ที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาประจำชาติเพื่อวัดความเข้าใจภาษาอังกฤษ และเพื่อนำผลคะแนนไปยื่นเพื่อศึกษาต่อในระดับต่าง ๆ ผลคะแนน TOEFL นั้นไม่เพียงแต่ใช้สมัครเรียนในสถาบันการศึกษาที่เป็นระบบอเมริกันเท่านั้น ปัจจุบันประเทศต่าง ๆ กว่า 110 ประเทศ และสถาบันการศึกษากว่า 6,000 แห่งทั่วโลก ยอมรับผลคะแนน TOEFL ปัจจุบันการสอบ TOEFL ได้เปลี่ยนมาใช้การสอบด้วยระบบอินเตอร์เน็ท TOEFL Internet-Based Test (TOEFL iBT) แทนการทดสอบด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (Computer-Based Test) และระบบกระดาษดินสอ(Paper-Based Test) โดยเชื่อว่าวิธีนี้จะสามารถวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของผู้สอบได้ถูกต้องใกล้เคียงความเป็นจริงมากกว่าการสอบแบบเดิม การสอบ TOEFL iBT แบบใหม่นี้จะประกอบด้วยการทดสอบ 4 ส่วนคือ การพูด การฟัง การอ่าน และการเขียน โดยที่แบบทดสอบจะช่วยให้นักเรียนได้แสดงความสามารถและทักษะทางด้านภาษาอังกฤษในด้านต่างๆ นอกจากนี้การทดสอบ TOEFL iBT ยังเน้นการบูรณาการหรือผสมผสานทักษะภาษาอังกฤษในด้านต่างๆ ทั้ง 4 ส่วนเข้าด้วยกัน โดยในข้อเดียวกันนี้จะต้องใช้ทุกทักษะในการแก้ปัญหา สำหรับการสอบ TOEFL iBT จะใช้เวลาสอบประมาณ 4 ชั่วโมง โดยเน้นการวัดความรู้ทางภาษาอังกฤษในเชิงวิชาการ เพื่อใช้ความรู้ทางภาษาไปใช้ในการศึกษาต่อในระดับสูง โดยแบ่งเนื้อหาเป็น 4 ทักษะ ดังนี้
 
การสอบ TOEFL Internet-Based Test (TOEFL iBT) แบบใหม่
 1. จะมีการสอบพูด (Speaking Section) โดยจะมีคำถามเปิดเพื่อให้ผู้สอบพูดจำนวน 6 คำถาม ผู้ทำการสอบจะต้องพูดผ่านไมโครโฟน ซึ่งจะมีการบันทึกเสียงและให้คะแนน
 2. จะเพิ่มการเขียนเรียงความอีกหนึ่งหัวข้อภายในระยะเวลา 20 นาที จากปัจจุบันที่มีการเขียนเรียงความตามหัวข้อที่กำหนดให้ จำนวนหนึ่งหัวข้อ ภายในระยะเวลา 30 นาที
 3. นอกเหนือจากคำถามที่เน้นเกี่ยวกับการอ่าน การฟัง การพูด และการเขียน ข้อสอบใหม่จะมีการบูรณาการทั้ง 4 ส่วนเข้าด้วยกัน โดยในข้อเดียวกันนี้จะต้องใช้ทุกทักษะ ในการแก้ปัญหา
 4. การสอบแบบใหม่จะใช้ระยะเวลาประมาณ 3 ชั่วโมงครึ่ง ซึ่งนานขึ้นกว่าการสอบแบบเดิมประมาณ 1 ชั่วโมง
 5. ระบบคะแนนจะมีการเปลี่ยนแปลง โดยผู้สอบจะได้รับผลคะแนนทั้ง 4 ส่วน คือ การอ่าน การฟัง การพูด และการเขียน พร้อมๆ กับผลคะแนนโดยรวม
โครงสร้างของข้อสอบ
 
        การสอบ TOEFL ในปัจจุบันในประเทศไทย อยู่ในรูปแบบ computer-based test ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ส่วนคือListening (computer-adaptive format), Structure (computer-adaptive format), Reading และ Writing การสอบ
Listening และ Structure จะเป็นแบบcomputer-adaptive ซึ่งหมายถึงผู้สอบจะได้รับคำถาม ตามระดับความสามารถในการทำข้อสอบ สำหรับข้อสอบใน 2 ส่วนนี้ คำถามแรกจะมีระดับความยากง่ายในระดับกลาง ส่วนคำถามต่อไป จะเป็นคำถามที่เหมาะสมกับความสามารถของผู้สอบและการออกแบบของข้อสอบ การสอบใน 2 ส่วนนี้ ผู้สอบสามารถเปลี่ยน หรือสลับคำตอบได้มากเท่าที่ต้องการ จนเมื่อตัดสินใจและยืนยันในคำตอบแล้ว จึงเลื่อนไปยังคำถามข้อต่อไปได้ แต่เมื่อเลื่อนไปยังคำถามใหม่แล้ว ผู้สอบจะไม่สามารถย้อนกลับมายังคำถามที่ผ่านมาแล้วได้อีก คำตอบสำหรับแต่ละคำถามที่ปรากฏอยู่บนจอ จะช่วยให้บ่งบอกได้ถึงระดับความยากของข้อสอบข้อต่อไปที่ผู้สอบจะได้รับ ผู้สอบต้องตอบคำถามอย่างน้อย 1 ข้อในแต่ละส่วน และต้องทำข้อสอบในส่วน Writing ด้วย จึงจะได้รับผลสอบอย่างเป็นทางการ หากไม่ทำในส่วน Writing จะถือว่าทำข้อสอบไม่สมบูรณ์ซึ่งจะมีผลทำให้ข้อสอบทั้งหมดไม่ได้รับการให้คะแนน
 • Listening Part(การฟัง) เป็นการวัดความสามารถในการเข้าใจภาษาอังกฤษที่ใช้กันอยู่ใน North America ผู้สอบจะได้รับหูฟัง (headphones) สำหรับการฟังบทสนทนาและการพูดคุย ในขณะที่กำลังฟังอยู่ รูปภาพของผู้พูดหรือรูปภาพของรายละเอียดอื่นๆ จะปรากฏขึ้นอยู่บนจอคอมพิวเตอร์ของผู้สอบ ข้อสอบการฟังจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน โดยมีคำสั่งที่แตกต่างกันไป ซึ่งจะประกอบด้วย 6 บทสนทนา ต้องตอบคำถามจากสิ่งที่ได้ยินแต่ละบทสนทนา และเรื่องที่ได้ฟัง ซึ่งแต่ละอันจะมีคำถามแบบปรนัย (Multiple Choices) 5 – 6 คำถาม โดยส่วนนี้ต้องทำข้อสอบรวม 34 –35 ข้อ
 • Structure & Grammar(โครงสร้าง และไวยากรณ์) เป็นการวัดความสามารถในการรับรู้ทางด้านภาษาอังกฤษที่เหมาะสม สำหรับการเขียนภาษาอังกฤษแบบมาตรฐาน และ   การใช้ไวยากรณ์ที่ถูกต้อง ข้อสอบแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ รูปแบบแรกคือ incomplete sentences โดยที่ด้านใต้ของแต่ละ sentence จะมีคำหรือประโยคให้เลือก 4 ข้อ ซึ่งผู้สอบจะต้องเลือกคำตอบที่เหมาะสมที่สุด รูปแบบที่ 2 คือคำถามที่มีคำหรือประโยคที่ขีดเส้นใต้ 4 ข้อ ผู้สอบต้องเลือกข้อที่ขีดเส้นใต้ ที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อทำให้ประโยคถูกต้อง
 • Reading Comprehension(การอ่าน) เป็นการวัดความสามารถในการอ่าน และการทำความเข้าใจบทความสั้นๆ คำถามในส่วนนี้ ประกอบด้วยบทความให้อ่าน และคำถามเกี่ยวกับบทความนั้นๆ การสอบในส่วนนี้ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับผลการทำข้อสอบที่ได้ทำผ่านมาแล้ว ดังนั้นผู้สอบจึงสามารถย้อนกลับไปคำถามเดิมที่ผ่านมาแล้วได้ โดยผู้สอบต้องตอบคำถามจากบทความ 3 บทความ ซึ่งแต่ละบทความจะมีคำถามแบบปรนัย (Multiple Choices) ในแต่ละบทจะต้องตอบคำถาม 12 –15 ข้อ ส่วนนี้ต้องทำข้อสอบรวมประมาณ 39 –40 ข้อ
 • Writing(การเขียน) เป็นการวัดความสามารถด้านการเขียนภาษาอังกฤษ ภายใต้หัวข้อที่กำหนดให้ ผู้สอบจะได้มีโอกาสในการแสดงความสามารถด้านการเขียน ซึ่งรวมถึงการสร้างและรวบรวมความคิด และการอ้างอิงถึงตัวอย่างหรือหลักฐาน และการเรียบเรียงเป็นบทความที่ใช้ภาษาอังกฤษแบบมาตรฐาน ในการเขียนบทความ และก่อนที่ผู้สอบจะได้รับทราบเกี่ยวกับหัวข้อของการเขียน จะต้องเลือกก่อนว่าต้องการเขียนบทความบนกระดาษ หรือต้องการพิมพ์โดยใช้คอมพิวเตอร์ จากนั้น หัวข้อของบทความที่ต้องเขียนก็จะปรากฏขึ้นบนจอคอมพิวเตอร์ โดยจะมีคำถาม 2 ข้อ
คำถามที่ 1ผู้สอบจะได้อ่านบทความทางวิชาการในเวลาประมาณ 3 นาที และฟังการบรรยายที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่ได้อ่าน จากนั้นผู้สอบต้องสรุปบรรยาย หรือแสดงทรรศนะจากสิ่งที่ได้อ่าน และฟัง โดยต้องเขียน่ 150 –220 คำ ในเวลา 20 นาที
คำถามที่ 2ผู้สอบจะได้อ่านประโยคสั้น ๆ และตอบคำถาม โดยการบรรยาย หรือแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล จากสิ่งที่ได้อ่าน โดยต้องเขียนอย่างน้อย 300 คำ ในเวลา 30 นาที
 
วิธีการสมัครสอบ TOEFL ในประเทศไทย
 
การสมัครโดยตรงที่ประเทศมาเลเซีย โดยแบ่งเป็น 2 วิธี ดังนี้
 • การใช้บัตรเครดิตและโทรสมัคร 
  สำหรับผู้ที่ต้องการสอบที่ศูนย์สอบภายในประเทศไทย ต้องโทรไปที่Regional Registration Center – RRC ซึ่งประจำอยู่ที่ประเทศมาเลเซีย อย่างน้อย 3 วันก่อนวันที่ต้องการจะสอบ นอกจากนี้ ผู้สมัครต้องมีข้อมูลของบัตรเครดิตที่ถูกต้อง ของบัตร VISA, MasterCard หรือ American Express จากนั้นผู้สมัคร จะได้รับหมายเลขยืนยันการสมัคร หรือ Appointment Confirmation Number ซึ่งผู้สมัครควรเตรียมจดบันทึกไว้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ ผู้สมัครยังต้องตอบคำถามทั่วไป ซึ่งสามารถดูตัวอย่างคำถามได้จากแบบฟอร์มการสมัครสอบนานาชาติ หรือ International Test Scheduling Form
 • การกรอกแบบฟอร์มการสมัครสอบนานาชาติ (หรือ International Test Scheduling Form)
  สำหรับผู้ที่ต้องการสอบในประเทศไทย แต่ไม่ต้องการโทรสมัคร สามารถใช้วิธีการกรอกแบบฟอร์มได้ พร้อมให้ข้อมูลเกี่ยวกับบัตรเครดิต หรือเอกสารการชำระเงินค่าสอบ แล้วจัดส่งทางไปรษณีย์หรือส่งโทรสารไปยัง RRC ได้ โดยที่ RRC ต้องได้รับเอกสารครบถ้วนและถูกต้องเป็นเวลาอย่างน้อย 3 สัปดาห์ก่อนวันที่ต้องการสอบวันแรก แต่ถ้าต้องการส่งโทรสารพร้อมรายละเอียดของบัตรเครดิต ต้องส่งล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน การกรอกแบบฟอร์มการสมัครสอบนี้ ผู้สมัครสามารถเลือกวันสอบที่ต้องการได้ 5 วัน และเลือกศูนย์สอบสำรองได้อีก 1 แห่ง อย่างไรก็ดี การพิจารณาจัดวันสอบให้กับผู้สมัคร จะให้ความสำคัญกับศูนย์สอบหลักก่อน และพิจารณาจากวันสอบที่เลือกไว้จากอันดับที่ 1 ถึง 5 ตามลำดับ ในกรณีที่ไม่สามารถสำรองที่ให้กับการสอบในวันใดวันหนึ่ง สำหรับศูนย์สอบหลักได้ จึงจะพิจารณาจากศูนย์สอบสำรองที่ได้เลือกได้ โดยพิจารณาจากวันสอบที่เลือกไว้จากอันดับ 1 ถึง 5 ตามลำดับเช่นกัน
 • เมื่อสามารถสำรองวันสอบและศูนย์สอบให้กับผู้สมัครได้แล้ว ทาง RRC จะจัดส่งหมายเลขยืนยันการสมัคร วันสอบ เวลารายงานตัว ข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์สอบและเอกสารส่วนตัวที่ต้องนำติดตัวไปในวันสอบไปให้ยังผู้สมัครทางโทรสาร ไปรษณีย์หรือ e-mail ในกรณีที่ผู้สมัครยังไม่ได้รับหมายเลขยืนยันการสมัคร สามารถโทรไปตรวจสอบกับ RRC ได้ โดยต้องโทรติดต่ออย่างน้อย 3 วันก่อนวันที่ต้องการสอบวันแรก สำหรับประเทศไทย ผู้ที่ต้องการสอบต้องสมัครล่วงหน้าตามกำหนดเวลา ไม่สามารถเดินเข้าไปสมัครสอบ และเข้าสอบในวันนั้นๆ ได้เหมือนในประเทศสหรัฐอเมริกา
        การสอบ TOEFL ในประเทศไทยจะต้องสมัครผ่านสำนักงาน RRC สำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งมีศูนย์ประจำอยู่ที่ประเทศมาเลเซีย   โดยมีรายละเอียด ดังนี้
 
Regional Registration Center – RRC  (Region 6)
Thomson Prometric
PO Box 12964
50794 Kuala Lumpur
Malaysia
 
Courier Address (ที่อยู่สำหรับการจัดส่งเอกสาร) 
Prometric, B.V. Branch Office
(Co.No 993721-U)
Suite 21A-15-1, Faber Imperial Court,
Jalan Suitan Ismail
50250 Kuala Lumpur, Malaysia
 
Registration Phone: 60-3-7628-3333
E-mail: searrc@thomson.com
Fax: 60-3-7628-3366
 
หมายเหตุ
 1. ให้ใส่ code ของ Test Center  เป็น 8481
 2. ใส่ช่อง Type of currency: USD ช่อง Amount Enclosed : $140
 3. ชำระด้วยบัตรเครดิต ให้ใส่ข้อมูลหมายเลขบัตร วันหมดอายุ และชื่อของเจ้าของบัตรให้ถูกต้อง ส่วนเรื่องลายเซ็นต์ตรงด้านล่างสุดของใบสมัคร เป็นลายเซ็นต์ของผู้สมัครเอง ไม่ใช่เจ้าของบัตรเครดิต
วันเวลาสอบ
 
มีการสอบทุกวัน จันทร์ - ศุกร์(ยกเว้นวันหยุดราชการ) ตลอดทั้งปี
 • รอบเช้า : เริ่มสอบเวลา 9.00 น.
 • รอบบ่าย : เริ่มสอบเวลา 13.00 น. 
*แต่ว่าสามารถสอบได้เพียงเดือนละครั้งเท่านั้น เดือนที่มีการสอบมากที่สุดคือ เมษายน พฤษภาคม ตุลาคม พฤศจิกายน และ ธันวาคม
 
หลักฐานสำคัญในการเข้าห้องสอบ
 
        บัตรประจำตัวผู้สอบที่ติดรูปมาเรียบร้อยแล้วที่สำคัญต้องติดด้วยกาว หรือ เทปใสเท่านั้น หากไม่ได้รับบัตรประจำตัวสอบ ควรจด รหัส สถานศึกษาที่ต้องการให้จัดส่งใบแจ้งผลการสอบ และหลักฐานที่ออก โดยทางราชการที่สามารถแสดง ได้ว่าเราคือผู้เข้าสอบ อาทิ พาสปอร์ต หรือบัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ บัตรประจำตัวพนักงาน หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ จดหมายรับรองตามที่ ETS กำหนดรูปแบบไว้
 
กฎระเบียบและขั้นตอนในการสอบ
 
        สำหรับขั้นตอนการปฏิบัติของการสอบนั้น แต่ละศูนย์สอบจะมีขั้นตอนที่เหมือนกัน เพื่อความยุติธรรม สำหรับผู้เข้าสอบทุกท่าน โดยที่ทุกแห่งจะมีมาตรฐานเดียวกันหมด ซึ่งเป็นดังต่อไปนี้
 1. ผู้คุมสอบหรือเจ้าหน้าที่จะเป็นผู้กำหนดที่นั่งสอบให้แก่ผู้สอบ โดยผู้สอบจะไม่มีสิทธิ์เลือกที่นั่งสอบเอง
 2. ผู้สอบจะต้องถึงสถานที่สอบไม่เกินเวลาที่ระบุไว้ ในบัตรประจำตัวผู้สอบ เพราะหลังจากที่เจ้าหน้าที่ ได้ส่งแบบทดสอบเข้ามาใน Computer แล้วจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบโดยเด็ดขาด
 3. ก่อนจะเข้าสอบต้องมาลงทะเบียนกับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่หน้าห้องก่อนโดยการป้อนข้อมูลส่วนตัว รวมทั้งรหัสผ่านให้ถูกต้อง และถ่ายรูปไว้เป็นหลักฐาน เพราะฉะนั้นจะไม่มีการให้ใครมาสอบแทนได้ หลังจากที่ได้เข้าห้องสอบแล้ว จะไม่สามารถออกจากห้องสอบได้อีกและเมื่อการสอบสิ้นสุดลงต้องนั่งอยู่กับที่ จนกว่าผู้คุมสอบจะอนุญาตให้ออกจากห้องสอบได้
 4. ในระหว่างการสอบ TOEFL จะไม่มีการหยุดพัก แต่จะมีช่วง Break ให้พักผ่อน 5 นาที นอกจากช่วง Break ถ้าผู้เข้าสอบไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบที่ผู้คุมสอบได้แจ้งให้ทราบก่อนการสอบ อาจจะถูกไล่ออกจากห้องสอบ หรือถูกยกเลิกคะแนนสอบได้
 5. ทางผู้จัดสอบจะไม่ทำการตรวจให้คะแนน สำหรับการสอบ TOEFL และจะไม่คืนค่าสอบให้แก่ผู้ใดในกรณีต่อไปนี้
  -
  การพยายามเข้าสอบแทนผู้อื่น
  -
  ได้รับการช่วยเหลือหรือให้ความช่วยเหลือแก่ผู้เข้าสอบท่านอื่น
  -
  ไม่ปฏิบัติตามที่ผู้คุมสอบแนะนำ
  -
  อ่านและทำข้อสอบในส่วนอื่น ในขณะที่อนุญาตให้ทำอีกส่วนหนึ่งหรือพยายามจะทำ ข้อสอบต่อเมื่อหมดเวลาแล้ว
  -
  นำพจนานุกรม สมุดจด หนังสือ เศษกระดาษ นาฬิกาปลุก โทรศัพท์มือถือ เพจเจอร์ เครื่องช่วยฟังหรืออุปกรณ์ถ่ายภาพใด ๆ เข้าห้องสอบ
  -
  นำบุหรี่ หมากฝรั่ง ลูกอม อาหาร และเครื่องดื่มเข้ามาในห้องสอบ
  -
  ออกจากห้องสอบโดยไม่ได้รับอนุญาต
  -
  ทำการจดคำถามหรือคำตอบหรือคัดลอกสมุดคำถาม
  -
  พยายามโกงการสอบไม่ว่าจะด้วยวิธีการใดก็ตาม
***ผลสอบ TOEFL สามารถใช้ได้เป็นระยะเวลา 2 ปี นับตั้งแต่วันที่เข้าสอบเท่านั้น
 
ข้อควรจำ
 1. การเขียนชื่อ - นามสกุล ต้องสะกดชื่อ นามสกุล เป็นภาษาอังกฤษให้เหมือนกับในหลักฐานแสดงตัว โดยที่ใช้นามสกุลขึ้นต้นก่อน ตามด้วยชื่อจริง และจะต้องสะกดตามนี้ ทุกครั้งที่กรอกรายละเอียดลงบน ใบสมัคร เมื่อต้องการเขียนจดหมาย ส่งแฟกซ์ ส่งอี-เมล์ หรือการติดต่อ กับ ETS ซึ่งเป็นผู้จัดสอบ
 2. โดยปรกติแล้วสถานที่จัดสอบจะเต็มอย่างรวดเร็ว ดังนั้นควรจะเตรียมส่งใบสมัครสอบ พร้อมกับการชำระค่าสอบล่วงหน้า อย่างน้อย 4 สัปดาห์ก่อนถึงวันปิดรับสมัคร (Deadline) และควรจะใช้ใบสมัครสอบ ที่ทาง ETS จัดเตรียมไว้ให้ในคู่มือการสมัคร เพราะจะไม่สามารถไปสมัครสอบที่สนามสอบได้
 3. หลังจากที่สมัครสอบไปแล้ว ผู้สอบจะไม่ได้รับใบเสร็จรับเงิน สำหรับการชำระค่าสอบ แต่จะได้รับบัตรประจำตัวผู้สอบ ซึ่งถือได้ว่าเป็นใบเสร็จรับเงินสำหรับการสอบอยู่แล้ว
 4. ควรจะทำการทดสอบให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ เพื่อจะมั่นใจได้ว่าคะแนนสอบจะถูกส่งถึงวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยที่ระบุไว้ ทันกำหนดปิดรับสมัคร
 5. ใบรับสมัครสอบ TOEFL ไม่ใช่ใบสมัครเรียนในสถาบันต่าง ๆ ดังนั้นเราจะต้องส่งใบสมัครต่างหากไปยังสถานศึกษาที่สนใจ
 6. คะแนนสอบ ที่มีอายุมากกว่า 2 ปี ทาง ETS ไม่สามารถให้การรับรองได้ และจะไม่จัดส่งคะแนนสอบที่มีอายุเกิน 2 ปีให้แก่สถานศึกษาใดๆ
 7. หลักฐานแสดงตัวในวันสอบเป็นสิ่งที่สำคัญและจำเป็นมาก เมื่อไปถึงสถานที่สอบ โปรดแน่ใจว่าไม่ได้ลืมหลักฐานเหล่านั้น ตามที่ระบุไว้บนบัตรประจำตัวสอบ หากไม่มีหลักฐานจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ
 8. ต้องเตรียมรูปถ่ายที่เห็นหน้าและไหล่ได้ชัดเจนเพื่อที่จะติดรูปไว้ที่บัตรประจำตัวผู้สอบ(Admission Ticket)
 9. ควรจะไปรายงานตัวที่สนามสอบ ก่อนเวลาที่ระบุไว้ในบัตรสอบอย่างน้อย 30 นาที 
 

 
Penprapa Advisory Study Abroad
29/19-21 Piboonsongkram Rd., Suanyai,
Muang, Nontaburi Thailand 11000
Tel : 66 2 966 6508, 66 2 966 6990
Fax : 66 2 966 6990
Email Address :
pasa@pasa.co.th
PASA ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ
29/19-21 ถนนพิบูลสงคราม ตำบลสวนใหญ่
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร : 66 2 966 6508, 66 2 966 6990
แฟกซ์ : 66 2 966 6990
อีเมล์ : pasa@pasa.co.th
Copyrights © 2016 Penprapa Advisory Study Abroad. All Rights Reserved.