New Zealand
            นิวซีแลนด์เป็นแหล่งการศึกษาที่มีคุณภาพ และเป็นที่ยอมรับในระดับแนวหน้าประเทศหนึ่ง
ของโลก มีสภาพที่เหมาะสมต่อการเรียนการสอน กระตุ้นให้นักศึกษารู้จักคิด มีเหตุมีผล รับผิดชอบ
ต่อตนเองและสังคม  ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ใช้ในชีวิตประจำวัน  ชาวนิวซีแลนด์ยินดีต้อนรับ
นักศึกษาจากต่างชาติ และเปิดรับนักเรียนนักศึกษาในทุกระดับตั้งแต่ ระดับมัธยมศึกษา วิทยาลัย
อาชีวศึกษา โพลีเทคนิค วิทยาลัยครู มหาวิทยาลัย และสถาบันสอนภาษาเอกชน มีหลักสูตรสาขา
วิชาให้เลือกมากมาย
 
ระดับมัธยมศึกษา
 
            มีโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในนิวซีแลนด์ประมาณ 400 แห่ง ทั้งโรงเรียนของรัฐบาล กึ่ง
รัฐบาลและเอกชน โรงเรียนแต่ละแห่ง สามารถจัดหลักสูตรการเรียนการสอนเอง แต่ต้องได้รับการ
รับรองคุณภาพจาก New Zealand Qualification Authority (NZQA) หลักสูตรและมาตรฐาน
การศึกษาจึงคล้ายคลึงกัน และมีจุดประสงค์เดียวกันคือ เตรียมความพร้อมให้นักเรียน เพื่อสอบให้ได้
ประกาศนียบัตร ระดับมัธยมศึกษาที่รัฐบาลกำหนด นักเรียนทุกคนเมื่อจบระดับฟอร์ม 5 (ม. 5) จะ
ต้องสอบไล่ข้อสอบกลางของประเทศเพื่อรับประกาศนียบัตร เรียกว่า School Certificate และ
เมื่อเรียนจบฟอร์ม 6 (ม. 6) ต้องสอบข้อสอบที่โรงเรียนเป็นผู้จัดสอบเพื่อรับ Sixth Form
Certificate ดังนั้นการเลือกโรงเรียนจึงเป็นสิ่งสำคัญ 
             โรงเรียนมัธยมส่วนใหญ่จะรับนักเรียนต่างชาติเข้าเรียนในฟอร์ม 3 (ม.3 อายุ 13 ปี) บาง
โรงเรียนรับตั้งแต่ฟอร์ม 1 (ม.1) นักเรียนระดับฟอร์ม 3-4 ถือเป็นชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น นักเรียน
จะเรียนวิชาบังคับพื้นฐาน อาทิ ภาษาอังกฤษ สังคม- ศาสตร์ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สุขศึกษา
พลศึกษา ดนตรี ศิลปะ ส่วนวิชาเลือกอาจจะมีคหกรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ
นักเรียนระดับฟอร์ม5-6 ถือเป็นชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จะมีวิชาเลือกตามความถนัดมากขึ้น 
และมีวิชาบังคับน้อยลง วิชาบังคับคือ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
            เมื่อจบฟอร์ม 5 นักเรียนต้องสอบ School Certificate Examination ซึ่งจัดสอบโดย
กระทรวงศึกษาธิการและสอบ Sixth Form Certificate ซึ่งโรงเรียนเป็นผู้จัดสอบเมื่อจบฟอร์ม 6
นักเรียนระดับฟอร์ม 7 เป็นนักเรียนปีสุดท้ายในระดับโรงเรียนมัธยม นักเรียนจะต้องสอบ Bursary
and Scholarship Examinations เพื่อใช้ผลคะแนนสอบในการสมัครเข้ามหาวิทยาลัย นักเรียน
ต่างชาติก็สามารถเข้าสอบได้ นักเรียนในฟอร์ม 5-6-7 ควรเลือกวิชาที่จะเป็นพื้นฐานของ การเรียน
ในระดับปริญญาตรีที่ตนสนใจ เช่น สนใจเรียนปริญญาตรีด้านธุรกิจ ก็ควรเลือกเรียนวิชาคณิตศาสตร์
สถิติ การบัญชี เศรษฐศาสตร์ เป็นต้น ส่วนนักเรียนที่จะเรียนทางด้านวิทยาศาสตร์ก็ควรเลือก เรียนวิชา
เคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา เป็นต้น 
 
ข้อควรระวัง
            นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ต้องปฏิบัติตนตามกฎข้อบังคับของโรงเรียนอย่างเคร่งครัด และ
ต้องไม่ขาดเรียนโดยไม่มีเหตุผล เพราะโรงเรียนมีสิทธิ์ส่งตัวนักเรียนกลับประเทศไทย ทันที 
 
 การเทียบวุฒิ 
            สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่มีความประสงค์ต้องการกลับมาเทียบวุฒิ กับกระทรวง
ศึกษาธิการในประเทศไทย ต้องมีผลการเรียนนิวซีแลนด์ฟอร์ม 4 ฟอร์ม 5 และฟอร์ม 6 หรือเทียบเท่า
และต้องสอบผ่านครบทั้ง 5 วิชา ตามที่กระทรวงศึกษาธิการนิวซีแลนด์กำหนดไว้ และจะต้องมีใบ
ประกาศนียบัตรของ NZQA มาแสดง 
 
 การสมัครเรียน 
            สมัครเข้าเรียนต่อจากชั้นสูงสุดที่จบจากประเทศไทยได้เลย และสามารถสมัครเข้าเรียนได้ทุก
เทอม นักเรียนที่ต้องการเลื่อนชั้นต้องเข้าเรียนต้นเทอม 2 ทางโรงเรียนจะพิจารณารับนักเรียนเข้าเรียน
จากผลการเรียน อายุ และพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ แต่การรับนักเรียนขึ้นอยู่กับ การตัดสินใจของแต่ละ
โรงเรียน 
 
ภาคการศึกษา ภาคเรียนแบ่งเป็น 4 เทอม คือ ระหว่างเทอมจะปิดให้นักเรียน พัก 2 สัปดาห์ โรงเรียน
มัธยมถูกกำหนดให้มีการสอนไม่น้อยกว่า 190 วันต่อปีการศึกษา
เทอม 1: กุมภาพันธ์ - เมษายน
เทอม 2: เมษายน - มิถุนายน
เทอม 3: กรกฎาคม - กันยายน
เทอม 4: 9 ตุลาคม - 8 ธันวาคม 
 
สถาบันโพลีเทคนิค (Polytechnic)
 
            คือสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลเปิด ให้การศึกษาอบรมสายวิชาชีพ เน้น
ด้านอุตสาหกรรมธุรกิจและการพาณิชย์ มีสาขาวิชาให้เลือกมากถึง 150 สาขา มีหลักสูตร ตั้งแต่
ประกาศนียบัตร อนุปริญญา จนถึงปริญญาตรี และสามารถ โอนหน่วยกิตเพื่อเรียนต่อระดับปริญญาโทใน
มหาวิทยาลัยได้ โพลีเทคนิคทั้งหมดมี 25 แห่ง กระจายอยู่ 18 แห่งในเกาะเหนือ และ 7 แห่งในเกาะใต้ 
นอกจากนี้โพลีเทคนิคยังมีการ อบรมหลักสูตรสั้นๆ (Short Courses) และหลักสูตรสอน ภาษาอังกฤษ
อีกด้วย 
 
คุณสมบัติของผู้สมัครจากประเทศไทย
 • อายุ 18 ปีขึ้นไป 
 • สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 GPA 2-2.5  
 • สอบ TOEFL ได้คะแนนอย่างต่ำ 500 หรือ IELTS 5.0
ภาคการศึกษา 
            เปิดสอนเดือนกุมภาพันธ์-ธันวาคม โดยมีวันหยุดในเดือนพฤษภาคมและสิงหาคม ส่วนใหญ่เปิด
รับนักศึกษาใหม่ในเดือนกุมภาพันธ์และ กรกฎาคม 
 
มหาวิทยาลัย (University)
 
            มหาวิทยาลัยในนิวซีแลนด์มีด้วยกันทั้งหมด 8 มหาวิทยาลัย และเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐบาล
ทั้งหมด มหาวิทยาลัยเหล่านี้กระจายอยู่ตามเมืองใหญ่ทั่วประเทศ
 
โดยอยู่ที่เกาะเหนือ 5 มหาวิทยาลัย อันได้แก่
 • University of Auckland อยู่ที่เมือง Auckland
 • Massey University  อยู่ที่เมือง Palmerston North
 • Victoria University of Wellington อยู่ที่เมือง Wellington
 • University of Waikato อยู่ที่เมือง Hamilton
 • Auckland University of Technology อยู่ที่เมือง Auckland  เดิมชื่อ AIT (Auckland                                                                                 Institute of Technology) ได้รับการสถาปนาเป็นมหาวิทยาลัยในปี 2000
 •  
  เกาะใต้มี 3 มหาวิทยาลัย คือ            
 • University of Canterbury อยู่ที่เมือง Christchurch
 • Lincoln University อยู่ที่เมือง Christchurch
 • University of Otago อยู่ที่เมือง Dunedin
 • มหาวิทยาลัยเหล่านี้ มีหลักสูตรตั้งแต่ ระดับปริญญาตรี ถึงปริญญาเอก บางมหาวิทยาลัยมีหลักสูตร
  ประกาศนียบัตร และอนุปริญญาด้วย 
   
  คุณสมบัติของผู้สมัครจากประเทศไทย 

   

  ระดับปริญญาตรี  
  ·         นักศึกษาจบชั้นปีที่ 1 จากมหาวิทยาลัยที่ได้รับการรับรอง จากทางมหาวิทยาลัยของประเทศไทย
  สามารถสมัครเข้าเรียน ต่อในระดับปริญญาตรี(แต่ถ้านักศึกษามีวุฒิจบชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6 จะต้อง
  เข้าเรียนหลักสูตร Foundation Studies Pro- gramme ก่อน หรือมิฉะนั้นก็เข้าเรียนต่อในโรงเรียน
  มัธยมศึกษา ใน Form 7 หรือเลือกเรียนหลักสูตรอนุปริญญาในวิทยาลัย อาชีวศึกษา 2 ปี เกรดเฉลี่ย
  ไม่ต่ำกว่า2.5 แล้วจึงสมัครเรียนต่อ ปริญญาตรี) คะแนน TOEFL อย่างต่ำ 550 หรือ IELTS 5.5
   
  ระดับปริญญาโท/เอก  
   ·         สำเร็จปริญญาตรี/โท 
   ·         คะแนน TOEFL 600 หรือ IELTS 6.0-6.5
   ·         บางสาขาวิชาจะต้องมีประสบการณ์การทำงานด้วย 
   ·         เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.5 - 3
    
  ภาคการศึกษา 
  • ระบบเทอมมี 3 เทอม มีนาคม - พฤษภาคม มิถุนายน - สิงหาคม กันยายน - พฤศจิกายน
  • ระบบภาคเรียน (Semester) มี 2 ภาค คือ มีนาคม - มิถุนายน กรกฎาคม - พฤศจิกายน
              วันหยุดภาคฤดูร้อนเริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤศจิกายนถึงปลาย เดือนกุมภาพันธ์ และมีวันหยุด
  ประมาณ 2-3 สัปดาห์ ในระหว่างเทอม หรือ ระหว่างภาค โดยทั่วไปมหาวิทยาลัยเปิดรับนักศึกษาใหม่
  ช่วงต้นปีการศึกษาในเดือนมีนาคม มีบางมหาวิทยาลัยที่เปิดรับนักศึกษาใหม่กลางปีคือ ในเดือนกรกฎาคม 
  แต่รับเฉพาะบางสาขาเท่านั้น
  สถาบันสอนภาษา
   
              มีสถาบันสอนภาษาอังกฤษทั้งของเอกชน และขึ้นตรงต่อมหาวิทยาลัยหรือโพลีเทคนิค เปิดสอน
  หลักสูตรทั้งระยะสั้น (ต่ำกว่า 12 สัปดาห์) และระยะยาวคือ 1 ปี ใช้วิธีการสอนที่ทันสมัย เปิดรับนักศึกษา
  ใหม่ตลอดทั้งปี

  ค่าใช่จ่ายในการศึกษา 

  สถานศึกษา 

  ค่าใช้จ่ายในการศึกษา 

  โรงเรียนมัธยมศึกษา 

  ค่าเล่าเรียนอยู่ระหว่าง 7,500 - 15,000 เหรียญนิวซีแลนด์ ต่อปี 

  วิทยาลัยโพลีเทคนิค 

  ค่าเล่าเรียนอยู่ระหว่าง 9,000 - 16,000 เหรียญนิวซีแลนด์ ต่อปี 

  มหาวิทยาลัย  

  • ปริญญาตรี 
  • ปริญญาโท/เอก

  แตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับสาขาวิชา 

  ค่าเล่าเรียนอยู่ระหว่าง 10,000 - 18,500 เหรียญนิวซีแลนด์ ต่อปี
  ค่าเล่าเรียนอยู่ระหว่าง 11,000 - 13,000 เหรียญนิวซีแลนด์ ต่อปี

  สถาบันสอนภาษาอังกฤษ 

  ค่าเรียนประมาณเดือนละ 1,200 - 1,400 เหรียญนิวซีแลนด์ 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  ที่มา: คู่มือศึกษาต่อต่างประเทศ TIECA GUIDE TO INTERNATIONAL EDUCATION 2006
   

   
  Penprapa Advisory Study Abroad
  29/19-21 Piboonsongkram Rd., Suanyai,
  Muang, Nontaburi Thailand 11000
  Tel : 66 2 966 6508, 66 2 966 6990
  Fax : 66 2 966 6990
  Email Address :
  pasa@pasa.co.th
  PASA ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ
  29/19-21 ถนนพิบูลสงคราม ตำบลสวนใหญ่
  อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
  โทร : 66 2 966 6508, 66 2 966 6990
  แฟกซ์ : 66 2 966 6990
  อีเมล์ : pasa@pasa.co.th
  Copyrights © 2016 Penprapa Advisory Study Abroad. All Rights Reserved.