หลักสูตรการเรียน
 
1. Englih Fun Club (ภาษาอังกฤษระดับประถม) หลักสูตรที่เข้มข้นด้วยเนื้อหา แต่แฝง
ไว้ด้วยความสนุกสนาน เพื่อให้เด็กมีพื้นฐานภาษาอังกฤษที่แข็งแกร่ง เพื่อสร้างสร้างพื้นฐาน
การใช้ภาษาอังกฤษที่ดีในอนาคต อาจารย์ผู้สอนจะเป็นอาจารย์ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ
และเข้าถึงจิตใจเด็ก สามารถสร้างสรรค์บทเรียน และกิจกรรมต่าง ๆ ผ่านการใช้กิจกรรมกลุ่ม
เพื่อโน้มน้าวให้เด็ก เกิดความสนใจติดตามบทเรียนไปพร้อมๆ กัน รับสมัครนักเรียนอายุตั้งแต่
9-14 ปี
 
2. General English (ภาษาอังกฤษทั่วไป) หลักสูตรซึ่งจัดทำขึ้นโดยการวางรากฐานในการ
ใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อสร้างพื้นฐานที่แข็งแกร่ง ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน ไปพร้อมๆกัน โดยเน้น
การพัฒนาแบบเป็นขั้นตอน ซึ่งสามารถนำไปใช้ในชีวิตจริง ในชีวิตประจำวัน และนำมาประยุกต์
ใช้งานได้ทันที
  
3. Conversation English (สนทนาภาษาอังกฤษ) หลักสูตรซึ่งมุ่งเน้นพัฒนาทักษะการพูด
โต้ตอบสื่อสารโดยคำนึงถึงเนื้อหาที่น่าสนใจ เพื่อให้คุณพูดภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่วและ
เป็นธรรมชาติ โดยอาจารย์ผู้สอนจะช่วยแนะนำการใช้คำศัพท์ รูปแบบประโยค และไวยากรณ์
ที่ถูกต้อง
  
4. Business English (ภาษาอังกฤษธุรกิจ) หลักสูตรซึ่งออกแบบมาเพื่อเพิ่มทักษะทั้ง 4 ด้าน
ของการใช้งานในโลก ธุรกิจ โดยเน้นที่ทักษะในการสื่อสาร และคำศัพท์ในโลก ธุรกิจ ซึ่งสามารถ
นำไปประยุกต์ใช้งานในตำแหน่งหน้าที่ได้จริง เนื้อหาจะครอบคลุมถึง ทักษะการสื่อสาร การเจรจา
ต่อรอง การเขียนรายงานธุรกิจ การอ่านนิดยสาร ธุรกิจ หรือการพรีเซนต์งาน โดยอาจารย์เจ้าของ
ภาษาที่มีประสบการณ์ ซึ่งจะทำให้คุณก้าวสู่โลก ของ ธุรกิจอย่างมั่นใจ
  
5. Exam Preparation (ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมสอบ IELTS, TOEFL) หลักสูตรนี้จัดทำขึ้น
เพื่อติวเช้มเป็นพิเศษ ซึ่งจะช่วยพัฒนาทักษะ ที่จำเป็น สำหรับการสอบ และได้รับการแนะนำเทคนิค
การทำข้อสอบให้ใช้เวลาทำข้อสอบน้อยที่สุด นอกจากนี้เรายังให้คำแนะนำ และจัดหาที่ศึกษาต่อใน
ต่างประเทศ (University Placement Service) อีกด้วย
  
6. Private Course (หลักสูตรการเรียนส่วนตัว) หลักสูตรเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการนำภาษา
อังกฤษไปใช้งานเร่งด่วน หรือต้องการเน้นเฉพาะด้าน เป็น พิเศษ โดยสามารถเลือกเนื้อหาวิชา
และเวลาเรียนได้ตามจุดประสงค์ของผู้เรียน ซึ่งการเรียนจะเป็นแบบตัว ต่อตัว หรือเรียนเป็นกลุ่ม
ย่อยที่จัดมาเองหลักสูตรนี้จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดความมั่นใจในการเรียน และให้ประสิทธิภาพสูงสุด
ในเวลาอันรวดเร็ว และสามารถนำไปใช้งานได้ทันที
  
การลงทะเบียน
  
ค่าลงทะเบียน และค่าอุปกรณ์การเรียนการสอน 600 บาท / คน
*ถ้ามีการต่อคอร์ส ต้องชำระค่าลงทะเบียน และอุปกรณ์การเรียน การสอนใหม่ทุกครั้ง
  
วัน-เวลาที่เปิดสอน
  
1. English Fun Club ภาษาอังกฤษระดับประถม              
เปิดสอนเฉพาะวันเสาร์ 10.00 - 12.00, 13.00 - 15.00
  
2. General English ภาษาอังกฤษทั่วไป                         
เปิดสอนวันจันทร์ - วันศุกร์ 10.00 - 12.00, 13.00 - 15.00, 17.00 - 19.00
วันเสาร์ 10.00 - 12.00, 13.00 - 15.00
  
3. Conversation English สนทนาภาษาอังกฤษ
เปิดสอนวันจันทร์ - วันศุกร์ 10.00 - 12.00, 13.00 - 15.00, 17.00 - 19.00
วันเสาร์ 10.00 - 12.00, 13.00 - 15.00
  
4. Business English ภาษาอังกฤษธุรกิจ
เปิดสอนวันจันทร์ - วันศุกร์ 10.00 - 12.00, 13.00 - 15.00, 17.00 - 19.00
วันเสาร์ 10.00 - 12.00, 13.00 - 15.00
  
5. Exam Preparation (IELTS / TOEFL)
เปิดสอนวันจันทร์ - วันศุกร์ 10.00 - 12.00, 13.00 - 15.00, 17.00 - 19.00
วันเสาร์ 10.00 - 12.00, 13.00 - 15.00
  
6. Private Course หลักสูตรการเรียนส่วนตัว
เปิดสอนวันจันทร์ - วันศุกร์ 10.00 - 12.00, 13.00 - 15.00, 17.00 - 19.00
วันเสาร์ 10.00 - 12.00, 13.00 - 15.00
 
อัตราค่าเรียน
  
§ หลักสูตร English Fun Club 

   คอร์ส

ราคา

24 ชั่วโมง

3,600 บาท

36 ชั่วโมง

5,400 บาท

48 ชั่วโมง

7,200 บาท

 
§ หลักสูตร General English

   คอร์ส

ราคา

24 ชั่วโมง

4,320 บาท

36 ชั่วโมง

6,480 บาท

48 ชั่วโมง

8,640 บาท

  
§ หลักสูตร Conversation English/ Business English/ Exam Preparation/ Private Course
  
อาจารย์ Asia
  

คอร์ส

1 คน
(450)

  2 คน

(350)
กลุ่ม 3-4 คน
(280)
กลุ่ม 5 คน
(200)
24 ชั่วโมง
10,800
บาท
8,400
บาท/คน
6,720
บาท/คน
4,800
บาท/คน

  36 ชั่วโมง

16,200
บาท

12,600
บาท/คน

 10,080

บาท/คน

  7,200

บาท/คน

48 ชั่วโมง

21,600
บาท

  16,800

บาท/คน

  13,440

บาท/คน

9,600
บาท/คน
  
อาจารย์ Native Speaker
 

  คอร์ส

1 คน
(550)

  2 คน

(450)
กลุ่ม 3-4 คน
(350)
กลุ่ม 5 คน
(250)

24 ชั่วโมง

13,200
บาท
10,800
บาท/คน
8,400
บาท/คน
6,000
บาท/คน

  36 ชั่วโมง

19,800
บาท

  16,200

บาท/คน

  12,600

บาท/คน

  9,000

บาท/คน

48 ชั่วโมง

26,400
บาท

  21,600

บาท/คน

  16,800

บาท/คน
12,000
บาท/คน
หมายเหตุ             ราคาที่กำหนดไว้ไม่รวมค่าลงทะเบียน ค่าอุปกรณ์การเรียน และค่าหนังสือ
 

 
Penprapa Advisory Study Abroad
29/19-21 Piboonsongkram Rd., Suanyai,
Muang, Nontaburi Thailand 11000
Tel : 66 2 966 6508, 66 2 966 6990
Fax : 66 2 966 6990
Email Address :
pasa@pasa.co.th
PASA ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ
29/19-21 ถนนพิบูลสงคราม ตำบลสวนใหญ่
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร : 66 2 966 6508, 66 2 966 6990
แฟกซ์ : 66 2 966 6990
อีเมล์ : pasa@pasa.co.th
Copyrights © 2016 Penprapa Advisory Study Abroad. All Rights Reserved.